• 24 May 2024 04:37

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมในงาน Eastern Bangkok Region สสทท ณ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

Bytheowneroftheflows

Dec 27, 2021

ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม Eastern Bangkok Region (EBR) ของ สสทท ณ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุม Eastern Bangkok Region (EBR) ของ สสทท ที่ เขตมีนบุรี กรุงเทพ โดยมี ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย ร่วมงานในครั้งนี้ ร่วมด้วยคุณมุกดา ทองแดง เป็นรองประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร คุณปรีดี นักงาน เป็นที่ปรึกษาของสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร นางสาวฌนันญา  อนกิจบำรุง เลขาสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยทั้ง 9 เขต ในภาคตะวันออกของกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่ส่งเสริมให้สตรีและบุคคลทั่วไปร่วมกันทำความดี เพื่อเป็นตัวอย่างของการทำความดี การเสียสละ ยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีและบุคคลที่ทำความดี ให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม และสนับสนุนกิจกรรมของสตรีที่จะเพิ่มรายได้ สร้างอาชีพ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยปี​ ​2564​ สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย​ มีเป้าหมายหลักในการช่วยเหลือครอบครัวของสตรีที่เป็นลูกหนี้ธนาคารในด้านสินเชื่อบ้านและช่วยเหลือเกษตรกรแบบครบวงจร ปัจจุบัน​สมาพันธ์​ฯ​ มีสมาชิกมากกว่า 10,000 คน จาก​ทั่วประเทศ​ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กร ได้แก่

1. เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2. สนับสนุนและเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชคำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและ พระบาทสมเด็จพระปรมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

3. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การจัดสวัสดิการทางสังคมตามพระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการทางสังคม 2546 ซึ่งเป็นการรักษาประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน โดยไม่หวังผลกำไรและเป็นกลางทางการเมือง

4. เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชนในการเข้าร่วม กิจกรรมช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม ฝึกอบรมเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรเครือข่าย สมาพันธ์ องค์กร สมาคม มูลนิธิ สถาบันการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อต่อสาธารณะ

5. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาหญิงและชายมีความเสมอภาคกัน ครอบครัวเป็นปึกแผ่นและมีความเข้มแข็ง รวมถึงคนชราผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี

6. เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินที่เกิดจากที่อยู่อาศัย เกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม เกษตรกร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพ สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง การมีส่วนร่วม และเกื้อกูลกันและกัน เพื่อส่งเสริมการวิจัยกันคว้า ดิน น้ำ ป่า คน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและพึ่งตนเองได้

7. สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยได้ทาง Facebook Fanpage : สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย

#การเมือง #TheFLOWsข่าวสาร #Theflowsthailand.com

#สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย #เพ็ญจันทร์ล้อสีทอง #ส่งเสริมสตรี

Loading

Facebook Comments Box

Related Post

สถาปนาสมาพันธ์สตรีทำความดี แห่งประเทศไทย เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลางคนเข้าร่วมงานกว่า 1000 คน ณ. หอประชุมกานตรัตน์ กองทัพอากาศ
พยากรณ์อากาศประเทศไทยตอนบนอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ภาคอีสานเตรียมหนาวอีกครั้งในวันที่ 27 – 29 ธ.ค. โดยอุณหภูมิจะลดลง 1–3 องศาเซลเซียส
TCEB ภาคเหนือ จัดโปรแกรมพิเศษ Fam Trip ขึ้นเหนือทีเดียวครบทั้งเที่ยวทั้งประชุม จ.พิษณุโลก MICE City วันที่ 22-24 ธันวาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial