• 24 June 2024 16:27

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

  • Home
  • พช.ราชบุรี ผนึกกำลังองค์กรสตรีสัญจรลงพื้นที่ ร่วมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “คนราชบุรี ไม่ทิ้งกัน”

พช.ราชบุรี ผนึกกำลังองค์กรสตรีสัญจรลงพื้นที่ ร่วมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “คนราชบุรี ไม่ทิ้งกัน”

เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ณ พื้นที่ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีนางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางภรมน นรการกุมพล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด, นางกิตติ์รวี อภิสินรุ่งโรจน์ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด…

พช.ราชบุรี ดำเนินโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย

เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2566 นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายศิลา ปุจฉาการ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย ทีมงานกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ดำเนินโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย กลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ที่มีศักยภาพด้านการผลิตอาหารปลอดภัยของจังหวัดราชบุรี จำนวน 10…

ราชบุรี จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566

เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2566 จำนวน 10 กองทุน…

พช.ราชบุรี เร่งพัฒนาบุคลากร”ลับมีดให้คม”จัดติวเข้มพัฒนากรบรรจุใหม่ไม่เกิน 6 ปี ให้พร้อมขับเคลื่อนงาน ตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมถอดบทเรียนกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตามแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนผ่านกลุ่มอาชีพและโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นางยุพิน…

จ.ราชบุรี/ ศจพ.จังหวัดราชบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือพัฒนาอาชีพและมอบสิ่งของแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ TPMAP

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ บ้านครัวเรือนเป้าหมาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดราชบุรี นำทีมโดย นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายอานันท์ ฟักสังข์ อุตสาหกรรรมจังหวัดราชบุรี, นายณัฎฐิพล…

พช.ราชบุรี เร่งพัฒนาบุคลากร”ลับมีดให้คม”จัดติวเข้มพัฒนากรบรรจุใหม่ไม่เกิน 6 ปี ให้พร้อมขับเคลื่อนงาน ตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพ กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างโอกาสในการแข่งขันที่มีผลต่อความสำเร็จในให้แก่กลุ่มอาชีพ ณัฐธภาผ้าจก

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 08.30 -16.30 น. ศูนย์ณัฐธภาผ้าจก หมู่ที่ 10 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว…

พช.ราชบุรี รับการตรวจติดตามและศึกษาการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00-18.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชนจังหวัดราชบุรีและพื้นที่อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นางนิตยา มะลิขาว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน,…

พช.ราชบุรี เร่งพัฒนาบุคลากร”ลับมีดให้คม”จัดติวเข้มพัฒนากรบรรจุใหม่ไม่เกิน 6 ปี ให้พร้อมขับเคลื่อนงาน ตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพ กิจกรรมที่ 2 ศึกษาวิเคราะห์ชุมชนเรียนรู้รูปแบบการสร้างความเข้มเเข็งชุมชน

ตามเเนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนผ่านกลุ่มสัมมาชีพ กลุ่มอาชีพและโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)วันที่ 5-6 กันยายน 2566 เวลา 08.30 -16.30 น. นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางสาวภัทรลดา สุริโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน…

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial