• 13 July 2024 04:57

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

พม. – สธ. จับมือ เปิด แพลตฟอร์ม ช่วยทำบัตรประจำตัวคนพิการ วันสต๊อปเซอร์วิส “วราวุธ” หนุน จุดเดียวจบครบถึงเบี้ย เร่งเจรจาหน่วยงานรัฐ ยื่นขอเงินคนพิการผ่านระบบ

Bytheowneroftheflows

Jun 21, 2024

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จัดงานเปิดตัวแพลตฟอร์มสำหรับการตรวจประเมินและออกเอกสารรับรองความพิการ แบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธี และแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” และนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ด้านคนพิการ”

อีกทั้งมีการเสวนาเรื่อง “การเข้าถึงการจดทะเบียนคนพิการและออกเอกสารรับรองความพิการ ด้วยระบบดิจิทัล” และ “การบูรณาการแพลตฟอร์มสำหรับการตรวจประเมินและออกเอกสารรับรองความพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบการยื่นคำขอมีบัตรคนพิการ” รวมถึงการจัดบูธนิทรรศการ การแสดงผลงานและนวัตกรรมของภาคีเครือข่ายด้านคนพิการ ซึ่งมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

นายวราวุธ กล่าวว่า เนื่องจากปัจจัยความเหลื่อมล้ำและการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร ทางกระทรวง พม. จึงให้ความสำคัญกับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายในทุกมิติ โดยผลักดันและขับเคลื่อน “นโยบาย 5×5 ฝ่าวิกฤตประชากร” ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ และ 5 มาตรการในแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 4 คือ สร้างโอกาสและคุณค่าให้คนพิการ ประกอบด้วย 5 มาตรการ ได้แก่ 1. โอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการ เพิ่มการจ้างงานคนพิการ

โดยส่งเสริมศักยภาพคนพิการและตลาดแรงงาน รวมถึงสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม 2. ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของคนพิการ สร้างทัศนคติที่เหมาะสมต่อคนพิการ สร้างแรงจูงใจด้านการพัฒนาคนพิการ 3. ป้องกันความพิการแต่กำเนิดทุกช่วงวัยรวมทั้งฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและทางใจ 4. สภาพแวดล้อมที่ช่วยให้คนพิการดำเนินชีวิตอิสระโดย Universal Design (การออกแบบเพื่อคนทุกคน) Assistive Technology (AT) เทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยดำเนินชีวิต และ 5. ฐานข้อมูลและ Application เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพราะข้อมูลคือหัวใจสำคัญในการกำหนดนโยบาย

นายวราวุธ กล่าวต่อไปว่า สำหรับโครงการพัฒนาระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว หรือ One Stop Service (OSS) ภายใต้คอนเซ็ป “จุดเดียวจบครบถึงเบี้ย” เพื่อแก้ปัญหาการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ ถือเป็น 1 ในมาตรการของนโยบาย 5×5 ฝ่าวิกฤตประชากรด้านคนพิการ ของกระทรวง พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มีการพัฒนาฐานข้อมูลและแอปพลิเคชัน เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการเข้าถึงการขึ้นทะเบียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ถือเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นในการพัฒนางานด้านคนพิการ ด้วยจุดเด่น คือ การบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสุขภาพ

ซึ่งโครงการนี้แบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดย ระยะที่ 1 คือ การให้ขึ้นทะเบียนคนพิการอย่างสะดวกรวดเร็ว ด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มการตรวจประเมินและออกเอกสารรับรองความพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมกับระบบยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ ในส่วนของกระทรวง พม. ได้มีการกำหนดและเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศในการใช้ระบบบัตรประจำตัวคนพิการระบบใหม่แล้ว ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นและเปิดตัวระบบอย่างเป็นทางการในวันนี้ และระยะที่ 2 คือ จุดเดียวจบครบถึงเบี้ย โดยการเชื่อมโยงระบบบัตรประจำตัวคนพิการกับการยื่นขอสวัสดิการเบี้ยความพิการ

ซึ่งในส่วนนี้ทางกระทรวง พม. จะต้องหารือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ถึงแนวทางการพัฒนาระบบยื่นคำขอสวัสดิการเบี้ยความพิการ เพื่อให้คนพิการสามารถดำเนินการยื่นขอสวัสดิการเบี้ยความพิการผ่านระบบได้ ซึ่งหากพัฒนาระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว One Stop Service อย่างสมบูรณ์ จะทำให้คนพิการทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้มากขึ้น

นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า  อย่างไรก็ตาม วันนี้เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ทุกหน่วยงานร่วมกันบูรณาการ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงบัตรประจำตัวคนพิการได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพราะบัตรประจำตัวคนพิการเป็นหัวใจสำคัญของการเข้าถึง สิทธิสวัสดิการของคนพิการ ซึ่งกระทรวง พม. เชื่อว่าทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีความแตกต่างมากน้อยแค่ไหน เราเข้าใจความแตกต่างและพร้อมที่จะดูแลคนไทยทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

และในโอกาสนี้ ขอขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขที่ให้ความสำคัญกับส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ และขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทยที่ให้กระทรวง พม. เชื่อมโยงข้อมูลและทำให้ระบบมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเห็นหน่วยงานด้านสุขภาพจะนำแพลตฟอร์มนี้ไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งาน เกิดการพัฒนา ปรับปรุง ต่อยอด จนเกิดการเชื่อมโยงฐาน ข้อมูลอื่นๆ ในอนาคต

ข่าวพม #พม #ศรส #esshelpme #1300 #วราวุธศิลปอาชา #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #คนพิการ # OneStopService

สำนักข่าว The Flows ThaiLand

Loading

Facebook Comments Box

Related Post

“วราวุธ” รมว.พม. เปิดสถิติ ศรส. 3 เดือน เมย. – มิย. ร้องเรียนเข้ามา 4.71 หมื่นกรณี พบ กทม. สูงสุด 2.88 หมื่นกรณี เป็น ปัญหาปากท้องมากที่สุดฯ
พม. จับมือ ม.มหิดล นำดนตรีบำบัด พัฒนาสุขภาวะผู้สูงวัย​ Music Therapy for the Elderly
รมช. สาธารณสุข ปลูกต้นกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เป็นปฐมฤกษ์ที่ จ.ระยอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial