• 16 April 2024 14:56

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

ชลบุรี จัดพิธีบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน

Bytheowneroftheflows

Apr 4, 2024

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โดยมีพระเดชพระคุณ พระมหาสมพงษ์ กิตติคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี รูปที่ 2 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มี นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี น.ส.สุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ ศาลาการเปรียญ (ศรัทธาสามัคคี) วัดจรูญราษฎร์ ตำบลห้วยกะปี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567 นับเป็นโอกาสสำคัญอีกวาระหนึ่งที่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศล สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกันจัดพิธีบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น

กิจกรรมบรรพชาสามเณร มีเด็กและเยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 68 คน และกำหนดระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 20 เมษายน 2567 รวม 21 วัน ณ วัดจรูญราษฎร์ ตำบลห้วยกะปี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยผู้เข้าร่วมบรรพชาสามเณรโครงการนี้ จะได้รับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรศาสนศึกษาสำหรับผู้บวชระยะสั้น ของคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์ และวิชาการอื่น ๆ

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการพัฒนาคุณธรรม รับการปลูกจิตสำนึกค่านิยมที่ถูกต้อง เป็นคนดีมีคุณภาพ ตลอดถึงให้เห็นคุณค่าวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนำไปสู่การพัฒนา สังคมและประเทศชาติ ให้มีความสงบสุขอย่างถาวรและยั่งยืนต่อไป สำหรับการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย

เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป


สำนักข่าว The Flows ThaiLand นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี

Loading

Facebook Comments Box

Related Post

จับหนุ่มจีน มุดเข้าไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ ชายแดน จว.สระแก้ว
นักศึกษาหลักสูตร NSBA 75 เข้าทัศนศึกษาและเยี่ยมชมกองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ
“คปก.”ชี้แจงพี่น้องปชช. เรื่องการจัดที่ดินชุมชนในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ 30 ต.ค 63.ใครได้-ใครเสีย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial