• 16 April 2024 15:09

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

จ.ราชบุรี/กรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

Bytheowneroftheflows

Mar 29, 2024

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ดอนคา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

พช.ราชบุรี นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ ตรวจติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล ข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน
นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน

ตามแผนการตรวจราชการประจำเดือนมีนาคม 2567 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2567

โดยมี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ (ทุกกลุ่มงาน) พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี และ นายสุรัตน์ หอมทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา พร้อมคณะฯ ร่วมให้ข้อมูลและรับฟังนโยบายสำคัญ ประเด็นที่ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเน้นย้ำในการดำเนินกิจกรรม
ในโอกาสนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี, นางสาวภัทรลภา สุริโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน, นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน,

นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นางนิตยา มะลิขาว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน, พร้อมนักวิชาการฯ ได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานโครงการสำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามประเด็นตรวจราชการ ดังนี้

 1. การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา”
 2. การสร้างความมั่นคงทางอาหาร
 3. โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”
 4. ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 5. โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
 6. การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 7. click ชุมชน
 8. การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน
 9. กองทุนชุมชน
 10. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 11. การดำเนินงานองค์กรคุณธรรม
  ในเวลา 11.00 น. ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และคณะฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมบริเวณโดยรอบ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย เยี่ยมชมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน, เยี่ยมชมแปลงผักสวนครัว, การทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา, การเลี้ยงชันโรงหรือผึ้งจิ๋ว และร่วมกันปลูกต้นตาล ณ แปลงผักด้านหน้า อบต.ดอนคา ขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
  จากนั้น เวลา 13.00 น. ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และคณะฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมกลุ่มสตรีปลูกผักอินทรีย์ อำเภอบางแพ ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการกู้เงินโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปดำเนินกิจกรรม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง และครอบครัว
  ต่อมา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และคณะฯ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแหลมทอง หมู่ที่ 3 ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี นำเสนอโดย นายศักดิ์สิทธิ์ แก่นศักดิ์ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี ซึ่งบ้านแหลมทอง เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีการบริหารจัดการหมู่บ้านตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการหลายภาคส่วน นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนบ้านแหลมทอง, ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” , หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2564 บ้านแหลมทอง, ศูนย์ฝึกอาชีพให้แก่คนในชุมชนหรือผู้คนที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ดูงาน, จุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และเป็นศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด

สำนักข่าว The Flows ThaiLand สุพจน์ วรสหวัฒน์/รายงาน

Loading

Facebook Comments Box

Related Post

ราชบุรีแถลงข่าว “งานประเพณีประจำปีศาลเจ้าซั้มซั้นเกว็ดหวอง (เจ้าพ่อสามภูเขา)และถนนสายวัฒนธรรมจีนแคะห้วยกระบอก ประจำปี ๒๕๖๗
รองนายกรัฐมนตรี – รัฐมนตรีว่า การกระทรวงมหาดไทย มอบประกาศเกียรติคุณแก่ศูนย์ อปพร.ดีเด่นทั่วประเทศ.
เทศบาลเมืองราชบุรี โดย รร.สาธิตพหลโยธินรามินทรภักดี (เทศบาลเมืองราชบุรี) จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial