• 16 April 2024 13:43

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

ราชบุรีแถลงข่าว “งานประเพณีประจำปีศาลเจ้าซั้มซั้นเกว็ดหวอง (เจ้าพ่อสามภูเขา)และถนนสายวัฒนธรรมจีนแคะห้วยกระบอก ประจำปี ๒๕๖๗

Bytheowneroftheflows

Mar 27, 2024

วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ณ ศาลเจ้าซั้มซั้นเกว็ดหวอง (เข้าพ่อสามภูเขา) ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานการแถลงข่าว “งานประเพณีประจำปีศาลเจ้าซั้มซั้นเกว็ดหวอง (เจ้าพ่อสามภูเขา)และถนนสายวัฒนธรรมจี นแคะห้วยกระบอก ประจำปี ๒๕๖๗๒ผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วยนางนภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ผศ. ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นางสาวจุไรรัตน์ ชัยทวี ทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานราชบุรี นายชูเกียรติ วงษ์พิทักษ์โรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก นายพลสิทธิ์ ประดิษฐ์วงวาล รองประธานมูลนิธิประโยชน์มวลชนห้วยกระบอก และนายวีรยุทธ ศิริทองเกษตร ประธานชมรมจีนแคะห้วยกระบอก จังหวัดราชบุรี

พร้อมกันนี้มีนางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมฟังแถลงข่าวด้วย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี และภาคส่วนต่างๆได้ร่วมกันจัดงานประเพณีดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมของจังหวัด ถือได้ว่ามีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น และมีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีกันมาอย่างยาวนาน มีตลาดและชุมชน ที่ยังคงอนุรักษ์อาคารไม้ อายุเก่าแก่กว่า ๑๐๐ ปี และเป็นแหล่งชุมชนวัฒนธรรมไทย-จีนแคะ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย


ทางด้านนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงการจัดงานว่า จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ความห้องการของนักท่องเที่ยวที่หลากหลาย สามารถส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนได้ ซึ่งชุมชนจีนแคะหัวยกระบอกถือเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีความสำคัญ จากอดีตที่เคยเป็นศูนย์กลางการค้าของประชาชน ๓ จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม ปัจจุบันชุมชนจีนแคะหัวยกระบอกยังคงเป็นแหล่งเศรษฐกิจขนาดใหญ่เชื่อมโยง ๓ จังหวัด และยังคงอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นในช่วงเทศกาลต่างๆ ไว้ได้เป็นอย่างดีในทุกปีชุมชนจีนแคะหัวยกระบอก จะมีประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ คือ การไหว้สักการะศาลเจ้าซั้มซั้นเกว็ดหวอง (เจ้าพ่อสามภูเขา)องค์พระที่แท้จริงที่เดียวที่บรรพบุรุษนำมาจากจีนพร้อมการอพยพเพื่อคุ้มครอง ปกปักรักษาชุมชน

การจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีที่จะได้สัมผัสวิถีชีวิตไทย-จีน และชมอัตลักษณ์ชุมชนจีนแคะห้วยกระบอก เรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบสานมาอย่างยาวนานในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี นางนภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีผู้ขับเคลื่อนและสานต่อนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม นำทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนจีนแคะหัวยกระบอก มาสร้างมูลคำเพิ่มทางเศรษฐกิจ กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ สืบสาน และยกระดับงานเทศกาลประเพณีของท้องถิ่น โดยบูรณาการร่วมกับ เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มูลนิธิประโยชน์มวลชนหัวยกระบอก และชมรมจีนแคะห้วยกระบอก และภาคีเครือข่ายจัดงานงานประเพณีประจำปีศาลเจ้าซั้มซั้นเกว็ดหวอง (เจ้าพ่อสามภูเขา) และถนนสายวัฒนธรรมชุมชนจีนแคะห้วยกระบอก ประจำปี ๒๕๖๗ระหว่างวันที่ ๒- ๗ เมษายน ๒๕๖๗ รวม ๖ วัน ศาลเจ้าซั้มซั้นเกว็ดหวอง (เจ้าพ่อสามภูเขา)และชุมชนจีนแคะห้วยกระบอก ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี


สำนักข่าว The Flows ThaiLand ประวิทย์ ลิ้มเจริญ/รายงาน

Loading

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial