• 16 April 2024 14:24

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

พช.ราชบุรี จัดงานมหกรรมการออม 50 ปี ทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

Bytheowneroftheflows

Mar 19, 2024

เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการมหกรรมการออม 50 ปี ทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบ 50 ปี

นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการมหกรรมการออม 50 ปี

โดยมี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวภัทรลภา สุริโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าพัฒนาชุมชนอำเภอ/จังหวัดราชบุรี คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทั้ง และกลุ่มองค์กรสตรีจังหวัดราชบุรี 10 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย

นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน

 1. อ่านสารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี วันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
 2. การมอบเกียรติบัตรแก่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่นอำเภอละ 1 กลุ่ม คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่น อำเภอละ 1 คน และสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่น อำเภอละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 30 รางวัล
 3. การจัดนิทรรศการแสดงถึงความสำเร็จของการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจำนวน
 4. การจัดบูธส่งเสริมการออมโดยธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธกส. สาขาราชบุรี และสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี โดย กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
 5. การรับฟังการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “การส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ” โดย คุณกมล มัยรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
 6. การรับฟังการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “เทคนิคการออมและการวางแผนการเงิน” โดยคุณเกษรา สำเภาทอง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาปากท่อ
 7. การรับฟังการเสวนา หัวข้อ “ทิศทางความสำเร็จของการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” ซึ่งผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายยุทธนา นวมนิ่ม ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเขาดิน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และ นางดารณี ชื่นสินธุวน ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านใหม่สี่หมื่น หมู่ที่ 1 ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
 8. ร่วมเขียนปณิธานการออม เพื่อสุขภาพทางการเงินที่แข็งแรงในอนาคต
  วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบ 50 ปี โครงการมหกรรมการออม 50 ปี ทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก มีดังนี้
 9. เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออม มีวินัยทางการเงิน และการมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นกองทุนชุมชนที่สำคัญ โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งเสริมให้ประชาชนมารวมตัวกันออมเงินตามศักยภาพของตนเอง เป็นการสร้างหลักประกัน สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สมาชิก เพื่อนำผลกำไรไปพัฒนาและจัดสวัสดิการให้ชุมชน โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และยึดหลักคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจ และไว้วางใจ เรียนรู้การทำงานร่วมกันในรูปแบบ “กระบวนการกลุ่ม” ใช้ “สัจจะออมทรัพย์” เป็นเครื่องมือในการสร้างวินัยการออมของสมาชิก เพื่อเป็นแหล่งทุนในการประกอบอาชีพของสมาชิก รวมทั้งการสร้างอาชีพให้ครัวเรือนอย่างได้ผลดี ก่อให้เกิด “ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนสามัคคี วิถีพอเพียง” ซึ่งเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติให้เป็นวิถีชีวิตของประชาชน สร้างภูมิคุ้มกันในการดูแลคุณภาพชีวิต และมีเงินทุนต่อยอดธุรกิจชุมชน เช่น ศูนย์สาธิตการตลาด ปั๊มน้ำมันชุมชน โรงสีชุมชน โรงน้ำดื่มชุมชน เป็นต้น รวมถึงการนำผลกำไรไปพัฒนาและจัดสวัสดิการชุมชน หนุนเสริมเศรฐกิจฐานราก
  ปัจจุบันจังหวัดราชบุรีมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 188 กลุ่ม มีสมาชิก จำนวน 20,983 คน และเงินสัจจะสะสมมากกว่า 267 ล้านบาท ทั้งนี้ จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนทุกอำเภอและกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทุกแห่ง ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกเพิ่ม และเชิญชวนให้สมาชิกเพิ่มเงินสัจจะสะสม 50 บาท หรือฝากเงินสัจจะสะสมพิเศษ จำนวน 50 บาทขึ้นไป เพื่อเป็นการเพิ่มเงินออม ส่งเสริมการเพิ่มเงินทุนกลุ่มออมทรัพย์ฯ และเสริมสร้างสวัสดิการชุมชน ให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
 10. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวคิดและการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของกรมการพัฒนาชุมชน

สุพจน์ วรสหวัฒน์/รายงาน

Loading

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial