• 13 June 2024 21:54

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

พล.ต.อ.พัชรวาท เปิดกิจกรรมพิเศษให้นักเรียน นักศึกษา ช่วยงานอุทยานแห่งชาติ เพื่อได้ยังประโยชน์ และเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ

Bytheowneroftheflows

Mar 6, 2024

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการแถลงข่าว “การดำเนินโครงการนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567” พร้อมด้วยร้อยเอก รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมงานด้วย ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 25657 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวว่า สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่ให้ความสำคัญทางด้านการศึกษา การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ เสริมสร้างศักยภาพของเยาวชน ที่สำคัญมุ่งเน้นให้เกิดจิตสำนึกในการรักสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งรับมือและป้องกันวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมนี้ ที่นักเรียน นักศึกษา ปิดภาคเรียน จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมให้เยาวชนใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์ ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานนอกเวลาเรียน เพื่อสร้างรายได้เป็นของตัวเอง สามารถแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง พร้อมทั้งได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้ดำเนินโครงการนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยโครงการนี้เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2547 มีการจ้างนักเรียนให้มาปฏิบัติงานในอุทยานแห่งชาติ นอกจากนักเรียนจะได้รับค่าตอบแทนแล้ว ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติไปพร้อมกัน

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช เปิดเผยว่า ภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติฯ คือ การปกป้อง ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ด้วยการส่งเสริม กระตุ้น และปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล โดยมีอุทยานแห่งชาติเป็นต้นทุนของแหล่งน้ำ แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และเป็นแหล่งเพื่อการเรียนรู้ทางธรรมชาตินอกห้องเรียน สำหรับนักเรียน นักศึกษา นิสิต และประชาชนทั่วไป ดังนั้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น กรมอุทยานแห่งชาติฯ โดยอุทยานแห่งชาติจำนวน 152 แห่ง ทั่วประเทศ ได้ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อช่วยปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 1,814 คน ปฏิบัติงานคนละ 30 วัน ในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ซึ่งเป็นเวลาปิดภาคเรียน โดยก่อนหน้านี้ กรมอุทยานแห่งชาติฯก็ได้ดำเนินโครงการดังกล่าว และได้รับความสนใจจากเยาวชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติ จนมีนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านโครงการนี้ เกิดแรงบันดาลใจ และเมื่อมีโอกาส ก็ได้เลือกที่จะเรียนและปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

สำหรับในปี พ.ศ. 2567 นี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการนำความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมไปใช้ในชีวิตประจำวัน ผ่านกิจกรรมพิเศษ เลิร์น-ดู-แชร์ (Learn-Do-Share) โดยเป็นการทำงานร่วมกัน ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯและคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์และการลดภาวะโลกเดือด สามารถเป็นสื่อกลางที่เผยแพร่เรื่องนี้ ไปสู่ภาคสังคมโดยรอบ ทั้งครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และนักท่องเที่ยวทั่วไป ให้ทุกคนได้มีความรู้ เกิดความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อจะได้ช่วยกันรักษาและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีของประเทศไทย

ด้านคุณสมบัติของนักเรียน นักศึกษา ที่รับสมัคร จะต้องมีอายุระหว่าง 15 – 21 ปี มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (จบมัธยมศึกษาปีที่ 3) หรือที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษารอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติ ต้องมีหนังสือรับรองยืนยันจากสถานศึกษา และเป็นผู้ที่ผู้ปกครองให้การยินยอมให้ปฏิบัติงานได้

ส่วนขอบเขตการปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษา จะมีหลากหลายตามความเหมาะสม เช่น การให้การต้อนรับและข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว การจองที่พักและทำความสะอาดบ้านพัก อำนวยความสะดวกบริเวณลานกางเต็นท์ บริการรักษาความปลอดภัยประจำจุดบริเวณแหล่งท่องเที่ยว งานประจำสำนักงาน เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ การพิมพ์หนังสือราชการ ตลอดจนการเก็บข้อมูลพันธุ์ไม้และสัตว์ป่า งานสื่อความหมายธรรมชาติ นำนักท่องเที่ยวเดินป่า จัดทำนิทรรศการ เป็นต้น

สำหรับเยาวชนที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากอุทยานแห่งชาติใกล้บ้าน และที่เพจเฟซบุ๊กของอุทยานแห่งชาตินั้นๆ หรือเพจเฟซบุ๊กสำนักอุทยานแห่งชาติ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนันทนาการและพัฒนาองค์ความรู้ ส่วนจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1732 ในวันและเวลาราชการ และขอเน้นย้ำว่า การสมัครไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สำนักข่าว The Flows ThaiLand

Loading

Facebook Comments Box

Related Post

ทส. เชิดชูเกียรติ 35 เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศยกระดับศักยภาพท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมมุ่งสู่ Net Zero
พล.ต.อ.พัชรวาทฯ สั่งการด่วนให้ออกระเบียบที่สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา กรณีประชาชนถูกลิงทำร้าย
“ฮือฮา” ชุมพร พบเสือโคร่งหากินข้ามประเทศไทย-เมียนมาร์ พล.ต.อ.พัชรวาทฯ สั่งเร่งสำรวจเพื่อคุ้มครองและอนุรักษ์สายพันธุ์เสือโคร่งอินโดจีน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial