• 27 February 2024 23:43

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ขับเคลื่อนโครงการฯ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”อาหารปลอดภัยจากบ้านสู่โรงแรม

Bytheowneroftheflows

Feb 12, 2024

เมื่อวันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2567 ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี นางกุลทรัพย์
ชื่นโกสุม ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางพรศรี ตรงศิริ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี นำคณะ ประกอบด้วย นางยุพินเศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี นางภรมน นรการกุมพล นางสาวภัทรลภา สุริโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และผู้บริหารโรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี

นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน

ขยายผลการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ และน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ร่วมเยี่ยมชม ให้ข้อแนะนำแก่ผู้บริหารโรงแรม ณ.เวลา อ.เมืองราชบุรี

นางพรศรี ตรงศิริ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี

ซึ่งได้จัดทำแปลงผัก NAVELA FARM TO TABLE ซึ่งมีพืชผักสวนครัวที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคไว้ให้แขกที่เข้าผักมาเยี่ยมชม เรียนรู้วิธีการปลูก และการประกอบอาหารจากพืชผักที่ปลอดภัย(เกษตรอินทรีย์) ในบริเวณพื้นที่ว่างของโรงแรม โดยมีการปลูกพืชผักนานาชนิด เช่น ผักบุ้ง ผักชี กวางตุ้ง คะน้า ผักชีฝรั่ง มะเขือยาว ผักสลัดต่างๆ เป็นต้น
จังหวัดราชบุรี ได้น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” ตลอดจนสนองพระบรมราโชบายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ความว่า “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขสิ่งผิด สืบสานพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้แนวคิด “อารยเกษตร สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” อันจะนำมาซึ่งความร่วมมืออันดีจากภาคีการพัฒนาต่างๆ


แปลงผัก NAVELA FARM TO TABLE ใช้หลัก “ ชีวิตพอเพียง ดำเนินรอยตามพ่อ สานต่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน เกษตรอินทรีย์ Sustainable” โดยรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัว เน้นการพึ่งตนเอง เพื่อบริโภคในครัวเรือน เป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าผักโรงแรม ณ.เวลา โดยการสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยไว้บริโภค เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน และรักษาสุขภาพจากการบริโภคอาหารที่ปลอดสารพิษ

สำนักข่าว The Flows ThaiLand

Loading

Facebook Comments Box

Related Post

เน้นปชช. เข้าถึง พช. ราชบุรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ตามนโยบายฯ ภารกิจกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดราชบุรี สรรสร้างโครงการ“Change for good”
พช. ราชบุรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ตามนโยบายของรัฐบาล ภารกิจกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดราชบุรี สรรสร้างโครงการ“Change for good”
จ.ราชบุรี/ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยราชบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศ แสดงร้องเล่นเต้นโชว์ “ชุดเด็กดอยใจดี”จากปลัดกระมหาดไทย (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial