• 28 February 2024 00:38

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

พช.ราชบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2567

Bytheowneroftheflows

Dec 26, 2023

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบางสองร้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2567 ในการนี้
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางนิตยา มะลิขาว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน, นางภรมน นรการกุมพล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดราชบุรี

และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีวาระการประชุมประกอบด้วย

1.การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลูกหนี้คงเหลือของจังหวัดราชบุรีคงเหลือ ร้อยละ 12.73
2.จำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี ประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทองค์กร จังหวัดราชบุรีได้มีการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางการสื่อสาร และรับสมัครเพื่อให้สตรีเข้าถึง ได้รับประโยชน์จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยขอให้ทุกอำเภอดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
3.การดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีงบประมาณ 2567 จังหวัดราชบุรีได้รับเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นเงินทั้งสิ้น 18,678,890 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 15,093,365.06 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80.80 แบ่งการเบิกจ่ายออกเป็น
3.1 งบบริหาร จำนวน 435,525.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.48
3.2 งบเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 14,657,840 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.61
3.3 งบเงินอุดหนุน ยังมิได้มีการเบิกจ่าย
4.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดราชบุรีมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมดอยู่ที่ ร้อยละ 80.80
5.การพิจารณาโครงการที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขอรับการสนับสนุน ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 24 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,702,160 บาท และประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 12 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 555,000 บาท ซึ่งในที่ประชุมมีการอนุมัติโครงการฯ ประเภทเงินอุดหนุน ทั้ง 12 โครงการ เป็นเงิน 550,000 บาท ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนตามโครงการที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขอรับการสนับสนุน ที่ขอรับการสนับสนุน


วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

  1. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี
  2. เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี ในการเฝ้าระวังดูแลและแก้ไขปัญหาของสตรี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี นำไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรีและผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ในสังคม
  3. เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี การสร้างภาวะผู้นำ การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี
  4. เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรีตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

สำนักข่าว The Flows ThaiLand

Loading

Facebook Comments Box

Related Post

เน้นปชช. เข้าถึง พช. ราชบุรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ตามนโยบายฯ ภารกิจกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดราชบุรี สรรสร้างโครงการ“Change for good”
พช. ราชบุรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ตามนโยบายของรัฐบาล ภารกิจกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดราชบุรี สรรสร้างโครงการ“Change for good”
น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ขับเคลื่อนโครงการฯ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”อาหารปลอดภัยจากบ้านสู่โรงแรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial