• 28 May 2024 17:15

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

ชลบุรี-นายกเมืองพัทยาร่วมประชุมสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก ครั้งที่ 27 ขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโก

Bytheowneroftheflows

May 10, 2023

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.66 ที่ศูนย์ประชุมมหาไถ่ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (South East Asia-Pacific Audio Visual Archive Associations หรือ SEAPAVAA) ครั้งที่ 27 โดยมี Ms.Karen Chan ประธานสมาคมฯ และกรรมการบริหาร พร้อมสมาชิกสมาคมฯ ผู้แทน UNESCO ผู้แทนองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ผู้แทนมูลนิธิหลวงพ่อเรย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ด้วยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสามัญประจำปีของสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (South East Asia-Pacific Audio Visual Archive Associations หรือ SEAPAVAA) ครั้งที่ 27 โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 13 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมมหาไถ่ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ในการนี้เมืองพัทยาได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานประชุมฯ ร่วมกับองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 5 ของประเทศไทยที่ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว โดยเลือกศูนย์ประชุมมหาไถ่ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่จัดประชุม

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เมืองพัทยา และขับเคลื่อนภารกิจเมืองพัทยาสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโก และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ตามยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เมืองพัทยา สร้างความตระหนักรู้และความสำคัญของการอนุรักษ์ภาพยนตร์และสื่อโสตทัศน์ในสังคมไทย รวมทั้งสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ ตลอดจนสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ และเผยแพร่องค์ความรู้นั้นให้แก่สาธารณชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ พร้อมไปกับการสร้างเครือข่ายการทำงานด้านภาพยนตร์

ภายในงานได้มีการจัดบรรยาย (KEYNOTE LECTURE) ในหัวข้อ Global audiovisual archive : a call forcollaboration and sustainability โดย Ms.Glovania Fossati จาก EYE Filmmuseum และหัวข้อ High Productivity Digitization โดย Jim Lindner and David Barnard

และในระหว่างวันที่ 8 – 13 พฤษภาคม 2566 จะเป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ การจัดทำจดหมายเหตุ และการสัมมนาวิชาชีพนักอนุรักษ์ภาพยนตร์และสื่อโสตทัศน์ รวมถึงการประชุมระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งจะมีการเผยแพร่ย้อนหลังให้ได้ชมทางเฟชบุ๊คเพจ https://www.facebook.com/seapavaa

สำนักข่าว The Flows ThaiLand

Loading

Facebook Comments Box

Related Post

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial