• 5 December 2023 22:02

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

วุฒิสภาฯ.พลักดันแพลตฟอร์มโซเชี่ยลเน็ตเวิร์กสร้างสรรค์ร่วมกับสื่อมวลชนภาคเหนือ เพื่อนำเสนอข่าวสารให้เข้าถึงพี่น้องปชช.

Bytheowneroftheflows

Mar 21, 2023

สว. ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสื่อมวลชนภูมิภาค พร้อมผลักดันแพลตฟอร์มล้านนาสร้างสรรค์ วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา  นำโดย ท่าน พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา (คนที่หนึ่ง) และคณะสมาชิกวุฒิสภา นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ นายจิรชัย มูลทองโร่ย พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ นายสมชาย แสวงการ นายวีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์ นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจน์สุนันท์  จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสื่อมวลชนภูมิภาคขึ้น เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

ท่าน พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา (คนที่หนึ่ง)

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างสมาชิกวุฒิสภากับสื่อมวลชนภูมิภาค ตลอดจนเป็นเวทีใน การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการนำเสนอผลงาน และกิจกรรมของฝ่ายนิติบัญญัติ และสร้างเครือข่ายการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ของวุฒิสภาการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) โดย นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วย ผู้บริหารวิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ รองคณบดีวิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักวิจัยในโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มล้านนาสร้างสรรค์ นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ล้านนา ประเด็น “วุฒิสภาดันแพลตฟอร์มล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna Community Platform)”

“แพลตฟอร์มล้านนาสร้างสรรค์ ” เป็นการออกแบบแอพพลิเคชั่นที่ประกอบด้วย Interactive Map and ldentity Design, Virtual Experience Platform, Market Place และ E-commerce Platform อันเป็นระบบนิเวศ
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว แนะนำและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอัตลักษณ์ล้านนา นำเอา Soft Power ของชุมชนที่มีวัฒนธรรมล้านนามาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้แอพพลิเคชั่นในรูปแบบแพลตฟอร์ม เพื่อส่งเสริมประสบการณ์และเป็นช่องทางการตลาดให้กับชุมชนท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถีใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ซึ่งในระยะที่หนึ่งของโครงการจะเลือกทดลองกับ 8 ชุมชนนวัตวิถีเพื่อสร้างข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวิถีและวัฒนธรรม
ร่วมกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์

เนื้อหาเรื่องราวบนแพลตฟอร์มถูกออกแบบภายใต้แนวคิด “การใช้ปราชญ์ชุมชน กับประสบการณ์ที่แบ่งปันโดยนักท่องเที่ยว เพื่อมาบอกเล่าแนะนำเส้นทางการท่องเที่ยวและแนะนำสินค้าอันเป็นอัตลักษณ์” มีแพลตฟอร์ม ทำหน้าที่จัดวางเรื่องราวผ่านการใช้ปัญญาประดิษฐ์มาช่วยจัดการข้อมูลความรู้ ถือเป็นจุดเด่นในเชิงโครงสร้างสถาปัตยกรรมของแอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้ผู้เข้าใช้งานได้เรียนรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวที่น่าสนใจผ่านสองมุมมองสองแหล่งประสบการณ์ (จากปราชญ์ชุมชนและนักท่องเที่ยว) แอพพลิเคชั่นในรูปแบบ Super Apps ที่สร้างระบบนิเวศตั้งแต่การแสดงข้อมูลร่วมกับกิจกรรมในรูปแบบ Interactive และ Virtual experience รวมถึงช่องทางจำหน่ายสินค้า ทั้งในแบบ E-commerce Platform (ไทย และต่างประเทศ) และ Market Place เพื่อให้นักออกแบบลวดลายอัตลักษณ์ล้านนามาพบกับผู้ซื้อที่ต้องการใช้โดยตรง

นายวีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภาฯ บรรยาย

แพลตฟอร์มล้านนาสร้างสรรค์ยังคำนึงถึงความยั่งยืนทางธุรกิจทั้งในมิติการเป็นแพลตฟอร์มเอื้อให้กับชุมชน ท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถีล้านนาสามารถเข้ามาสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าได้ด้วยตัวเอง รวมถึงการใช้
รูปแบบการจัดตั้งองค์กรธุรกิจเพื่อเป็นผู้บริหารจัดการแอพพลิเคชั่นในรูปแบบ Social Enterprise (SE) ที่คำนึงถึง
ผลประโยชน์ต่อสังคมชุมชน ควบคู่กับความยั่งยืนทางธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันสำหรับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) มีพื้นที่การดำเนินงาน 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่

ท่าน พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา (คนที่หนึ่ง) ตอบคำถามสื่อมวลชนในพื้นที่
นางอุบลนัดดา ศุภวรรณ /เจ้าของและบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์
แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจน์สุนันท์กับสื่อมวลชนพื้นที่

โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ กลุ่มการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และสื่อมวลชน รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ สามารถเป็นเวทีที่ได้เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระดับ ฐานราก ชุมชน สังคม และระดับประเทศ

บรรยากาศสื่อมวลชนที่เข้าร่วมสัมมนา
ท่าน บรรหาร บุญเขต อนุกรรมาธิการฯ วุฒิสภาฯ /นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดเพชรบูรณ์

ให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม นำไปสู่สังคมที่ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคมที่มีความสงบสุข ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความ สามัคคีปรองดอง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน บนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

#การเมือง #วุฒิสภา #แพลตฟอร์มล้านนาสร้างสรรค์

#TheFlowsข่าวสาร #TheFlowsข่าว

#ChiangMaiTalkNewspaper #NewsAndTalk

สำนักข่าว The Flows Thailand

Loading

Facebook Comments Box

Related Post

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial