• 13 April 2024 10:11

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส ประเทศไทย

Bytheowneroftheflows

Feb 4, 2022

ในวันที่ 31 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุม ทวี หอมชง สถาบัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมกับ สำนักบริการริชาการ กำหนดจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส ประเทศไทย โดยมี รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และ ดร.ประณม ถาวรเวช ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส ประเทศไทย

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการร่วมกัน ก่อนร่วมกันถ่ายเป็นที่ระลึก โดยมี คณะอาจารย์ร่วมเป็นสักขีพยาน จากนั้นเป็นพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ที่ผ่านการอบรมจากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส ประเทศไทย รวม 11 คนการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา และพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส ประเทศไทย มุ่งหวังที่จะดำเนินกิจกรรมร่วมกันในด้านการพัฒนาบุคลิกภาพให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนพัฒนากระบวนการในการฝึกฝนและพัฒนาตนเองทั้งเรื่องของแนวคิดและบุคลิกภาพที่เหมาะสม

เพื่อการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพให้เข้ากับบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปการลงนามในครั้งนี้ เป็นการผนึกกำลังและศักยภาพทั้งสองหน่วยงานในการขับเคลื่อนผลักดันการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออก กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตตลอดจนทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคม รองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงสองปีที่ผ่านมา

เนื่องจากคุณภาพของบุคลากรเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร และหน่วยงานธุรกิจ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย

#TheFlowsข่าวสาร#TheFlowsข่าว#มหาวิทยาลัยบูรพา#บันทึกความร่วมมือ#การศึกษา#อุดมศึกษา#พัฒนาบุคคลิกภาพ#สถาบันจอห์นโรเบิรต์เพาเวอร์ประเทศไทย#วัชรินทร์กาสลัก#อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา#ประณมถาวรเวช#ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพจอห์นโรเบิร์ตเพาเวอร์สประเทศไทย+13

#สำนักข่าว The Flows ThaiLand

Loading

Facebook Comments Box

Related Post

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial