• 15 June 2024 08:06

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

พก. แสดงเจตจำนงไม่ทนต่อการทุจริต “ DEP Zero Tolerance” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

Bytheowneroftheflows

Dec 10, 2021

พก. ประกาศเจตจำนงต้านทุจริต “DEP Zero Tolerance” วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล พร้อมจัดกิจกรรม “รักษ์บ้านเกิด Love เมืองนอน ออนซอน พก.” สร้างสังคมเอื้อเฟื้อ ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2564 เวลา 16.00 น. ที่บริเวณด้านหน้าอาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีแสดงเจตจำนง “พก. ไม่ทนต่อการทุจริต” (DEP Zero Tolerance) เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม 2564 เพื่อแสดงถึงพลังความร่วมมือร่วมใจกันในการสร้างสังคม พก. ให้เป็นสังคมที่โปร่งใส องค์กรธรรมาภิบาล ที่ไม่ยอมรับ ไม่ทน ไม่เพิกเฉย และไม่กระทำการทุจริตในทุกรูปแบบ รวมทั้งเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่จริงจังในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) พร้อมกับเปิดกิจกรรม “รักษ์บ้านเกิด Love เมืองนอน ออนซอน พก.” ซึ่งมีคณะผู้บริหาร พก. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมงาน

นางสาวสราญภัทร กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พก. ได้ร่วมสร้างจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลในด้านต่างๆ ดังนี้

1.) ความโปร่งใส โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล

2.) ความพร้อมรับผิด โดยรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชน และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบและรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงาน

3.) ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยไม่เรียกรับสินบนหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์จากผู้อื่น โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นหรือแสวงหาประโยชน์ร่วมกัน

4.) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร โดยยึดมั่นและปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความถูกต้อง จิตสำนึกสาธารณะและทัศนคติต่อต้านการทุจริตไม่ยอมรับและไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริตทุกประเภท

5.) ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบ คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและมุ่งมั่นบริหารงบประมาณตามภารกิจอย่างคุ้มค่าเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

ทั้งนี้ พก. มีแนวนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่บุคลากรทุกระดับทั่วทั้งองค์กรยอมรับร่วมกัน คือ “3 Nos Policy” ได้แก่ 1.) No Corruption ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกสถานการณ์/ ไม่ยอมให้คอร์รัปชันเกิดขึ้นในองค์กร 2.) No Quiet ไม่เพิกเฉย ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และ 3.) No Gift บุคลากรไม่รับผลประโยชน์อื่นใดอันมิชอบทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน

นอกจากนี้ พก. ได้จัดกิจกรรม “รักษ์บ้านเกิด Love เมืองนอน ออนซอน พก.” เพื่อกระตุ้นเตือนให้บุคลากรของ พก. มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเอื้อเฟื้อแบ่งปันกัน เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดีที่ควรมีในทุกองค์กร โดยให้หน่วยงานในสังกัด ทำกิจกรรมตามบริบทของหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต จิตอาสา และใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อให้การบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดสู่ประชาชนต่อไป

#การเมือง #TheFLOWsข่าวสาร #Theflowsthailand.com

#DEPZeroTolerance #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ #วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล #ต่อต้านการทุจริต #วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล #รักษ์บ้านเกิดLoveเมืองนอนออนซอนพก #กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Loading

Facebook Comments Box

Related Post

ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมในงาน Eastern Bangkok Region สสทท ณ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
พยากรณ์อากาศประเทศไทยตอนบนอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ภาคอีสานเตรียมหนาวอีกครั้งในวันที่ 27 – 29 ธ.ค. โดยอุณหภูมิจะลดลง 1–3 องศาเซลเซียส
TCEB ภาคเหนือ จัดโปรแกรมพิเศษ Fam Trip ขึ้นเหนือทีเดียวครบทั้งเที่ยวทั้งประชุม จ.พิษณุโลก MICE City วันที่ 22-24 ธันวาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial