• 24 June 2024 23:13

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

มีรายงานว่า นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ลงนามประกาศคณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา เป็นการชั่วคราว มีใจความว่า

ด้วยสมาชิกสภาเมืองพัทยาปัจจุบันมีสมาชิกสภาคงเหลือ จำนวน 8 คน จากจำนวน 12 คน ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และต่อมาสมาชิกสภาเมืองพัทยา จำนวน 4 คน ได้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อประธานสภาเมืองพัทยา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564 จึงทำให้มีสมาชิกสภาเมืองพัทยาเหลืออยู่ จำนวนทั้งสิ้น 4 คน ซึ่งตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ข้อ 1 วรรคสอง กำหนดว่า สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีสมาชิกสภาเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาทั้งหมด ให้ถือว่าสมาชิกสภาพของสมาชิกสภาที่เหลืออยู่นั้นเป็นอันสิ้นสุดลงนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกสภาเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่ง

ประกอบกับหนังสือตอบข้อหารือของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3/14852 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 จึงเป็นผลให้สมาชิกสภาเมืองพัทยาที่คงเหลือ จำนวน 4 คน มีจำนวนไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาทั้งหมด และถือได้ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่เหลืออยู่นั้นเป็นอันสิ้นสุดลงนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกสภาเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่ง และจะต้องตำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 แห่งประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 จึงแต่งตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ประกอบด้วย

1. นายสิทธิพร ครุฑนาค

2. นายพิสุทธ์ อมรยุทธ์

3. นายวุฒิพล เจริญผล

4. พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แตง

5. นายสมชาย ศิโรรัตน์

6. นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ

7. ดร.วสันต์ นาวเหนียว

8. นายโชฎึก โชติกำจร

9. นางสาวฐิติภัสร์ ศิรณัฐศรีกุล

10. นายบุญอนันต์ พัฒนสิน

11. พลเอกภพอนันต์ เหลืองภานุวัฒน์

12. พลตำรวจโทอภิชาติ ศิริสิทธิ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นตามประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2564 ลงชื่อ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานคณะกรรมการสรรหา

—————————————–

#การเมือง

#TheFLOWsข่าวสาร

#เมืองพัทยา

#สมาชิกสภาเมืองพัทยา

Loading

Facebook Comments Box

Related Post

‘ชนะศักดิ์’ อัดเด็กหน่อยไร้มารยาท ย้อนกลัว ‘แรมโบ้’ เป็นส.ส.ขวางแก้กม.ทำลายสถาบันหรือ
‘สามารถ’ ประกาศขอเดิมพัน หาก’เพื่อไทย’ยกเก้าอี้ประธานสภาให้’ก้าวไกล’ ตนจะยอมโกนหัว!
‘น้องแรมโบ้’ ฟาดกลับ ‘ตรีชฎา’ กวาดบ้านตัวเอง ก่อนจุ้นบ้านนายกฯบิ๊กตู่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial